You are here

Region 1: Lori/Լոռի

This is the Lori/Լոռի page list. You can click the title to browse the detail information.

Arevashogh/Արևաշող, Spitak/Սպիտակ, Lori/Լոռի: 1807

 • Title : Arevashogh/Արևաշող, Spitak/Սպիտակ, Lori/Լոռի
 • City : Arevashogh/Արևաշող
 • Region 2 : Spitak/Սպիտակ
 • Region 1 : Lori/Լոռի
 • Country : Armenia (AM)
 • Postcode (ZIP) : 1807

Geghasar/Գեղասար, Spitak/Սպիտակ, Lori/Լոռի: 1808

 • Title : Geghasar/Գեղասար, Spitak/Սպիտակ, Lori/Լոռի
 • City : Geghasar/Գեղասար
 • Region 2 : Spitak/Սպիտակ
 • Region 1 : Lori/Լոռի
 • Country : Armenia (AM)
 • Postcode (ZIP) : 1808

Ghursal/Ղուրսալ, Spitak/Սպիտակ, Lori/Լոռի: 1817

 • Title : Ghursal/Ղուրսալ, Spitak/Սպիտակ, Lori/Լոռի
 • City : Ghursal/Ղուրսալ
 • Region 2 : Spitak/Սպիտակ
 • Region 1 : Lori/Լոռի
 • Country : Armenia (AM)
 • Postcode (ZIP) : 1817

Gogaran/Գոգարան, Spitak/Սպիտակ, Lori/Լոռի: 1809

 • Title : Gogaran/Գոգարան, Spitak/Սպիտակ, Lori/Լոռի
 • City : Gogaran/Գոգարան
 • Region 2 : Spitak/Սպիտակ
 • Region 1 : Lori/Լոռի
 • Country : Armenia (AM)
 • Postcode (ZIP) : 1809

Hartagyugh/Հարթագյուղ, Spitak/Սպիտակ, Lori/Լոռի: 1816

 • Title : Hartagyugh/Հարթագյուղ, Spitak/Սպիտակ, Lori/Լոռի
 • City : Hartagyugh/Հարթագյուղ
 • Region 2 : Spitak/Սպիտակ
 • Region 1 : Lori/Լոռի
 • Country : Armenia (AM)
 • Postcode (ZIP) : 1816

Jrashen/Ջրաշեն, Spitak/Սպիտակ, Lori/Լոռի: 1821

 • Title : Jrashen/Ջրաշեն, Spitak/Սպիտակ, Lori/Լոռի
 • City : Jrashen/Ջրաշեն
 • Region 2 : Spitak/Սպիտակ
 • Region 1 : Lori/Լոռի
 • Country : Armenia (AM)
 • Postcode (ZIP) : 1821

Katnajur/Կաթնաջուր, Spitak/Սպիտակ, Lori/Լոռի: 1815

 • Title : Katnajur/Կաթնաջուր, Spitak/Սպիտակ, Lori/Լոռի
 • City : Katnajur/Կաթնաջուր
 • Region 2 : Spitak/Սպիտակ
 • Region 1 : Lori/Լոռի
 • Country : Armenia (AM)
 • Postcode (ZIP) : 1815

Khnkoyan/Խնկոյան, Spitak/Սպիտակ, Lori/Լոռի: 1813

 • Title : Khnkoyan/Խնկոյան, Spitak/Սպիտակ, Lori/Լոռի
 • City : Khnkoyan/Խնկոյան
 • Region 2 : Spitak/Սպիտակ
 • Region 1 : Lori/Լոռի
 • Country : Armenia (AM)
 • Postcode (ZIP) : 1813

Lernantsq/Լեռնանցք, Spitak/Սպիտակ, Lori/Լոռի: 1810

 • Title : Lernantsq/Լեռնանցք, Spitak/Սպիտակ, Lori/Լոռի
 • City : Lernantsq/Լեռնանցք
 • Region 2 : Spitak/Սպիտակ
 • Region 1 : Lori/Լոռի
 • Country : Armenia (AM)
 • Postcode (ZIP) : 1810

Lernavan/Լեռնավան, Spitak/Սպիտակ, Lori/Լոռի: 1811

 • Title : Lernavan/Լեռնավան, Spitak/Սպիտակ, Lori/Լոռի
 • City : Lernavan/Լեռնավան
 • Region 2 : Spitak/Սպիտակ
 • Region 1 : Lori/Լոռի
 • Country : Armenia (AM)
 • Postcode (ZIP) : 1811
Subscribe to Lori/Լոռի