You are here

Region 2: Ani/Անի

This is the Ani/Անի page list. You can click the title to browse the detail information.

Shirakavan/Շիրակավան, Ani/Անի, Shirak/Շիրակ: 2909

 • Title : Shirakavan/Շիրակավան, Ani/Անի, Shirak/Շիրակ
 • City : Shirakavan/Շիրակավան
 • Region 2 : Ani/Անի
 • Region 1 : Shirak/Շիրակ
 • Country : Armenia (AM)
 • Postcode (ZIP) : 2909

Sarnaghbyur/Սառնաղբյուր, Ani/Անի, Shirak/Շիրակ: 2911

 • Title : Sarnaghbyur/Սառնաղբյուր, Ani/Անի, Shirak/Շիրակ
 • City : Sarnaghbyur/Սառնաղբյուր
 • Region 2 : Ani/Անի
 • Region 1 : Shirak/Շիրակ
 • Country : Armenia (AM)
 • Postcode (ZIP) : 2911

Lusaghbyur/Լուսաղբյուր, Ani/Անի, Shirak/Շիրակ: 2907

 • Title : Lusaghbyur/Լուսաղբյուր, Ani/Անի, Shirak/Շիրակ
 • City : Lusaghbyur/Լուսաղբյուր
 • Region 2 : Ani/Անի
 • Region 1 : Shirak/Շիրակ
 • Country : Armenia (AM)
 • Postcode (ZIP) : 2907

Jrapi/Ջրափի, Ani/Անի, Shirak/Շիրակ: 2910

 • Title : Jrapi/Ջրափի, Ani/Անի, Shirak/Շիրակ
 • City : Jrapi/Ջրափի
 • Region 2 : Ani/Անի
 • Region 1 : Shirak/Շիրակ
 • Country : Armenia (AM)
 • Postcode (ZIP) : 2910

Gusanagyugh/Գուսանագյուղ, Ani/Անի, Shirak/Շիրակ: 2905

 • Title : Gusanagyugh/Գուսանագյուղ, Ani/Անի, Shirak/Շիրակ
 • City : Gusanagyugh/Գուսանագյուղ
 • Region 2 : Ani/Անի
 • Region 1 : Shirak/Շիրակ
 • Country : Armenia (AM)
 • Postcode (ZIP) : 2905

Dzitahanqov/Ձիթհանքով, Ani/Անի, Shirak/Շիրակ: 2908

 • Title : Dzitahanqov/Ձիթհանքով, Ani/Անի, Shirak/Շիրակ
 • City : Dzitahanqov/Ձիթհանքով
 • Region 2 : Ani/Անի
 • Region 1 : Shirak/Շիրակ
 • Country : Armenia (AM)
 • Postcode (ZIP) : 2908

Ani station/Անի կայարան, Ani/Անի, Shirak/Շիրակ: 2903

 • Title : Ani station/Անի կայարան, Ani/Անի, Shirak/Շիրակ
 • City : Ani station/Անի կայարան
 • Region 2 : Ani/Անի
 • Region 1 : Shirak/Շիրակ
 • Country : Armenia (AM)
 • Postcode (ZIP) : 2903

Ani/Անի, Ani/Անի, Shirak/Շիրակ: 2901

 • Title : Ani/Անի, Ani/Անի, Shirak/Շիրակ
 • City : Ani/Անի
 • Region 2 : Ani/Անի
 • Region 1 : Shirak/Շիրակ
 • Country : Armenia (AM)
 • Postcode (ZIP) : 2901

Aghin/Աղին, Ani/Անի, Shirak/Շիրակ: 2902

 • Title : Aghin/Աղին, Ani/Անի, Shirak/Շիրակ
 • City : Aghin/Աղին
 • Region 2 : Ani/Անի
 • Region 1 : Shirak/Շիրակ
 • Country : Armenia (AM)
 • Postcode (ZIP) : 2902
Subscribe to RSS - Ani/Անի